Celý svůj profesní život pracuji s lidmi v mnoha různých rolích a pořád mě to baví.

Právní forma: OSVČ, IČ:458428868

Vzdělání

- Přírodovědecká fakulta UK, biologie - matematika 1988, FF UK, Specializační studium pro řídící pracovníky ve školství 1998

- Základní sebezkušenostní výcvik v dynamické psychoterapii, 525h, včetně zkoušek z psychoterapie na 1.LF UK (MUDr. R. Honzák, Csc.), daseianalýza, PhDr . L. Horák 1997 - 2001, Institut psychoterap. vzdělávání Epoché

- Psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden System Psychomotor Psychoterapy (PBSP)

2003 - 2007, 392h, A. Pesso (USA), L. Perquiin, Dr., I. Baardman, prof.Dr., (Holandsko), M. Howald (Švýcarsko)

- Základní a specializovaný kurz neverbál. technik, 243h, 1997 - 98 Společnost pro psychoterapii a RT

- Výcvik Telefonické krizové intervence, 100h, 2001, Remedium

- Práce s tělem v psychoterapii, 210h, 1998 - 2001, Tělo a krize, 60h, 2002, Remedium

- Institut rodinné terapie Praha - Vzdělání v terapii rodinných systémů, cykly A, B po 180h (PhDr. Gjuričová)

- Základní kurz transakční analýzy 101, 2000, 16h, ČATA

- Výcvik Odborná supervize Remedium, 2007 - 2008, PhDr. B. Baštecká a PhDr. M. Kinkor

- Motivační rozhovory - IPPP, 2009, Dr. Soukup

- Arteterapie v kontextu biosyntézy, G.Hoppe, 17h, 2010 Úvodní kurz ve videotréninku interakcí, 24h, Spin, 2011

- To be met as a person, 24+8h, workshop Uny McCluskey, Ph.D., Spin 2011

- Arteterapie, 200h, M. Huptych, 2011 - 2012 Výcvik videotrénink interakcí 2011 - 13, 1.ročník

- Další vzdělávání v PBSP - workshopy M. Bacga 03/2009 a 04/2012,

Advanced Training 11/2010 A. Pesso, 03/2011 B. Fisher - Bartelman

- Poradce pro výživu, 150h, 2013 ChiRunning, indiv. kurz certifikovaného lektora Jana Švermy, 09/2014

- Koučink a supervize vedoucích pracovníků ve firmách, seminář Dr. E. Alder - Wuerrer, ISZ, 10/2014

- Základy koučování, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, 10/2014

- Výcvik "Profesionální kouč", 94h, dle pravidel ICF ing. J. Kunčar, 05/2015

- Dream Teacher of The Robert Moss School of Active Dreaming, 2015

- Lektorka Školy pánevního dna Renaty Sahani Skálové, 10/2015

Profesní kariéra

- supervizorka - sociální služby s různými cílovými skupinami, školy, školská zařízení, OSPOD, supervize skupinová případová, týmová, individuální supervize řízení, práce pod supervizí

- vedení Assessment center pro Škoda Auto, a.s.

- lektorka seminářů a vedoucí skupin

- hodnotitelka a arbitr projektů OP VK pro kraje a MŠMT

- ZŠ Černošice - učitelka 1991 - 1993, Soukromá ZŠ Sluníčko - ředitelka, zřizovatelka 1993 - 1998

- ZŠ Letohradská - ředitelka 1998 - 2003, práce s dětmi SPU a dalšími speciálními vzdělávacími potřebami, experiment ověř. domácího vzdělávání, mezinárodní projekty (Comenius, Česko - něm. fond budoucnosti)

- o.s. Lumen vitale - centrum vzdělávání - odborná garantka kurzů pro učitele akreditovaných MŠMT 2004 - 2012, - vedoucí a autorka projektu realizovaného s podporou ESF OP RLZ "Volnočasové a edukační. aktivity pro žáky s SVP a pilotní ověřování komplexu dalšího vzdělávání učitelů těchto žáků" 2007 - 08

- lektorka seminářů a vedoucí skupin - zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, problematiku domácího vzdělávání, školní kázně, zvládání agresivity, cvičení PBSP, od r. 1999 dosud

- odborná pracovnice pro oblast děti s SVP v neformálním vzdělávání - NIDM MŠMT - 2008

- terapeutka - DOM - Dům na půl cesty, Praha 8, 2009, klienti 18 - 26 let, zpravidla s ústavní výchovou

- vedoucí a autorka projektu realizovaného s podporou ESF OP VK "Potřeby učitelů a žáků a inkluze" - aktivity pro žáky s SVP, DVPP a supervizi pro učitele, 2010 - 2012, o.s. Lumen vitale - centrum vzdělávání

­ - Podpora, efektivita, supervize, o.s. - odborná garantka kurzů pro učitele akreditovaných MŠMT, 2011-15

- Pizzerie Vesuv, Praha 8 - personální a provozní manažerka , poradce pro výživu, 2013 -2014

- Mateřská a základní škola speciální Diakonice ČCE Praha 5, autorka a koordinátorka projektu OPPA "Komplexní podpora žáků s těžkým postižením ve speciální škole" 2013 -2015

- Reference: PhDr.Olga Havránková, Katedra sociální práce FF UK, olina.havrankova@seznam.cz, případně dle cílové skupiny či kraje, reference a doklady o vzdělání na dřívější jméno Renata Fejfarová

Pro oblast hubnutí a výživy web www.hubnehlava.cz

Osvědčení o zápise ochranné známky HUBNE HLAVA č.333795, Úřad průmyslového vlastnictví

Členství: Asociace supervizorů pomáhajících profesí ASPP, Český institut pro supervizi ČIS - mimořádný člen, Asociace Pesso Boyden psychomotorickíé psychoterapie pro ČR - PBSP.CZ, APSS - Národní registr nezávislých odborníků, Česká asociace pro psychoterapii ČAP


-